VÅR POLICY

Vägledning

Complior ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Företaget strävar efter att minimera miljöpåverkan från alla aktiviteter, produkter och tjänster.

Alla anställda ska delta i sitt ansvarsområde för en hållbar miljö och se till att tillämpliga miljölagar följs.

Genom att använda modern teknik vill Complior minska användningen av papper och andra förbrukningsartiklar.

Ansvar

Compliors ledning ansvarar för att fastställa miljömål och mål för miljön samt för uppföljning och kontinuerliga förbättringsåtgärder för att säkerställa att Complior följer tillämpliga miljölagar och förordningar.

Alla anställda ska delta i sitt ansvarsområde för en hållbar miljö.

Miljöaspekter

Complior ska bestämma miljöaspekterna av sina aktiviteter och tjänster som företaget kan kontrollera och påverka.

Företaget ska ha ett livscykelperspektiv när det gäller att bedöma miljöpåverkan.

Vid val av leverantörer för tjänster och produkter ska miljöaspekter beaktas där det är tillämpligt och rimligt.

Miljö

Miljömålen ska kommuniceras och vara tillgängliga för alla intressenter. Granskning av potentiella leverantörer, inklusive miljöaspekter, är obligatorisk före alla typer av samarbeten. Att avvika från granskningen av miljöaspekter vid val av potentiella leverantörer är endast tillåtet efter ett dokumenterat beslut av ledningsgruppen.

Alla IT-hårdvaruleverantörer bör följa miljöstandarder som Energy Star, Epeat. Återvinning ska prioriteras och underlättas. Compliors miljöpolicy ska användas i marknadsföring.

Företaget ska arbeta för att dess kunder, partners, leverantörer och konkurrenter också prioriterar miljöfrågor. Complior utvärderar regelbundet sin verksamhets påverkan på miljön och strävar efter att minska sin miljöpåverkan.