VÅR POLICY

Vi lever som vi lär med våra ledningssystem

Complior måste ha ett starkt fokus på regelefterlevnad och IT-säkerhet för att behålla sin position som Nordens säkraste leverantör av IT-tjänster. Vi har ett ledningssystem för att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet enligt gällande standarder, praxis och lagkrav, samt att vi gör det i enlighet med våra mål avseende kvalitet, IT-säkerhet och miljö. 

Effektiv säkerhet, samt kontinuerlig förbättring, är ett lagarbete som kräver engagemang och stöd från alla anställda som använder processerna och de som påverkas av dem. Alla anställda är skyldiga att känna till dessa riktlinjer, och jobba i enlighet med dem. 

För att ständigt kunna förbättra måste verksamheten, dess processer och rutiner regelbundet utvärderas gällande kvalitet, informationssäkerhet och miljö. Det är viktigt att ledningsgruppen leder med gott exempel när det gäller att följa processer och att de ger input till ledningssystemet för att få alla anställda att bidra på ett liknande sätt. Ledningssystemet måste vara en integrerad del av den dagliga driften av verksamheten. 

Ledningssystem presenteras för alla anställda vid början av sin anställning. Alla policyer och processer gäller för all personal under hela anställningstiden och är obligatoriska. Alla medarbetare skall årligen bekräfta att de har läst och förstått dokumentationen. 

Alla anställda förväntas bidra till den kontinuerliga utvecklingen av ledningssystemet genom att föreslå förbättringar, rapporterar avvikelser och delta i aviserade händelser.

Kvalitet

Våra kvalitetsmål skall kommuniceras och finnas tillgängliga för alla intressenter.

 • Vi strävar efter att erbjuda tjänster med högsta möjliga tillgänglighet.
 • Vi vill tillhandahålla tjänster av en kvalitet som överträffar våra kunders förväntningar.
 • Vi anser att goda kundrelationer och kundnöjdhet är avgörande för vårt företags fortsatta framgång eftersom våra kunder är våra viktigaste partners.
 • Vi ska utvärdera vår verksamhet kontinuerligt, alltid sikta på att förbättra kvalitén på våra tjänster och vara lyhörda för feedback från våra kunder.

IT-säkerhet

Våra säkerhetsmål skall kommuniceras och finnas tillgängliga för alla intressenter.

 • IT-säkerhet är grundläggande och viktigt för vår verksamhet och för vår framgång på våra marknader.
 • Att kunna erbjuda något unikt på marknaden bygger på att vi uppfattas som experter inom säkerhet och compliance.
 • Vi anser att kunskapsdelning och bra internkommunikation är viktigt för att säkerställa att vår personal upprätthåller en hög medvetenhet.
 • Vi gör regelbunden uppföljning för att säkerställa att alla IT-enheter på vårt kontor håller minst minimumkrav på säkerhet.

Miljö

Våra miljömål skall kommuniceras och finnas tillgängliga för alla intressenter.

 • Granskning av potentiella leverantörer, vilket ska inkludera miljöaspekter, är obligatoriskt före alla typer av samarbeten.
 • Att frångå av granskning av miljöaspekter vid val av potentiella leverantörer är endast tillåtet efter ett dokumenterat beslut av ledningsgruppen.
 • Alla leverantörer av IT-hårdvara bör följa miljöstandarder, såsom, men inte begränsat till, Energy Star, Epeat
 • Återvinning ska prioriteras och underlättas i den mån det går.
 • Vår miljöpolicy ska användas inom vår marknadsföring.
 • Vi skall till den mån det är möjligt jobba mot att våra kunder, partners, leverantörer och konkurrenter också prioriterar miljöfrågor.
 • Vi utvärderar regelbundet effekten vår verksamhet har på miljön och försöker att minska vår miljöpåverkan.