Personuppgifts policy

Complior värnar om din personliga integritet. Denna informationstext riktar sig till dig som besöker vår webbplats, är registrerad som kontaktpersonen hos oss eller har kommit i kontakt med någon av våra säljare. Personuppgiftspolicyn förklarar hur Complior samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss med frågor om integritet och dataskydd genom att skicka ett meddelande till oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i Complior gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos Complior kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ringer till oss, skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vår webbchatt, fyller i kontaktformulär, eller när ditt företag är kund hos oss och våra företag utbyter kontaktinformation. Om du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post kommer kan vi ibland komma att skicka relevant marknadsföringsinformation till dig. Tänk på att inte skicka integritetskänslig information till oss t.ex. via e-post och sociala medier. Integritetskänsliga uppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd, personnummer eller medlemskap i fackföring.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Complior är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi bestämmer medlen och ändamålen med behandlingarna. Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden, externa leverantörer, som hjälper oss med behandlingarna. Detta kan du läsa mer om under rubriken ”Vilka kan se mina personuppgifter”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Complior ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Nedanför finns en tabell som beskriver de syften Complior har med sin behandling, de rättsliga grunderna som rättfärdigar behandlingen enligt nuvarande dataskyddslagstiftning, hur länge vi har kvar personuppgifterna. Complior gör ingen profilering eller automatiserat beslutsfattande med dina personuppgifter. Automatiserat beslutsfattande innebär att dina personuppgifter behandlas för att göra beslut utan någon mänsklig påverkan på beslutet, detta kan exempelvis vara ett program som gör beslutet enligt en algoritm.

Ändamäl och behandlingPersonlig information som användsRättslig grundBibehållande period
Identifiering och hantering av prospekter och kunder för kontakt med våra säljare.Namn, e-post, telefonnummer (arbete), jobbnamn, säljarens anteckningar.Berättigat intresse. 

Samtycke 

Komplettering
av
agreement. 

Så länge vi har en kundrelation med dig och du inte gör invändningar mot behandlingen. Kundrelationen upphör ett år efter fullgörandet av förpliktelserna i avtalet. Vi behåller information om framtidsutsikter så länge vi tror att det finns ett solid intresse för våra produkter och tjänster, som inte varar mer än två år.
Nyhetsutskick tili kunder och marknadsutskick till kontakter och Prospekt. Om personer laser vår marknads- eller nyhetsutskick kan vi även se ifall per sonen i fråga klickar vidare till vår webbplats.Namn och e-post arbete.Berättigat intresse (soft Opt-in). 

Samtycke (Opt-in).
Så länge vi har ett kundförhållande med dig och du inte gör invändningar eller avbokning (borttagning). Kundrelationen upphör ett år efter fullgörandet av förpliktelserna i avtalet. För dem som har gett oss samtycke, raderingen sker i händelse av att abonnemanget upphör (Opt-out).
För att svara på frågor från besökare på webbplatsen via vår webbchatt behandlar vi personuppgifter för att hitta potentiella möjligheter. Om webbplatsbesökare chatta med oss kan vi se sidorna personen i fråga har besökt på vår webbplats.IP-adress, inlämnad e-postadress och namn, land och stad / stad.Berättigat intresse.Uppgifterna lagras i högst 6 månader om inte personen i fråga har registrerats som prospekt (se ovan).
Hantera och kontakta våra kunders kontaktpersoner. Detta inkluderar till exempel: ärendehantering, administration av besök, kontraktssignering, e-postkontakt, möteanmärkningar, mötesbokningar, operationell dokumentation.Namn, titel, email (arbete), telefonnummer (arbete), personnummer (endast för besökare av våra datacenter för säker identifiering) Fullgörande av forpliktelser i avtal. 

Berättigat intresse.
Denna information sparas si länge tjänsteavtalen mellan kunder är aktuella. Personnummer gallras när ärendet är slutfört.
Kundfakturering för uppfyllande av skyldigheter i serviceavtal och slutförande av andra tjänster och produkter som konsultation och försäljning av mallar.Namn, telefonnummer, e-post, organisationsnummer.Uppfyllelse av skyldigheter i ett avtal. 

Berättigat intresse
Vi sparar uppgifterna så länge det behövs enligt bokföringslagen (7 år). Därefter tar det max ett är innan uppgifterna har gallrats.
Hantering av jobbapplikationer.Standardinformation i CV, till exempel namn, personnummer, bild, telefon, e-post, adress, erfarenhet, tidigare yrken.Berättigat intresse. 

Samtycke
Personuppgifter som samlas in under rekryteringen lagras medan rekryteringsprocessen pågår. Om vi ser potential hos kandidaten, kan vi hålla informationen bortom detta. Vi gör detta bara om vi får ditt samtycke, och sedan behåller vi uppgifterna i högst tre år.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter en viss tid enligt krav från olika författningar som bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgifter kan även överföras till våra systemleverantörer som hjälper oss med IT-drift och support. Complior kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Complior strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer. Complior kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå både inom och utanför EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EES kan du kontakta oss här.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Enligt dataskydds förordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Complior har registrerade om dig. Om du skickar en förfrågan här kommer Complior att skicka ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar samt en text som beskriver hur vi behandlar personuppgifterna. Det kommer normalt att ta maximalt en månad innan ett sådant registerutdrag skickas till dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Du har vissa rättigheter som Complior är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt nuvarande dataskyddslagstiftning har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta här. Innan du kan åberopa någon av dina rättigheter måste du först identifiera dig, vår personal kommer då att ställa några kontrollfrågor till dig.

Rätt till tillgång

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall här och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätten att begära gallring av dina personuppgifter som lagras av Complior om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • behandlingen sker genom direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
  • du invänder mot behandling med den lagliga grunden ”berättigat intresse” eftersom det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har däremot inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall Complior exempelvis:

Behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift inom ramen för en avtalsrelation med dig, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Kontakta oss här.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Complior behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Complior att upphöra med marknadsföringen.