Svensk nyckellösning transformerar datahantering i AWS och GDPR-efterlevnad

Att fortsätta vara innovativa och utnyttja möjligheterna med AWS innebär att man måste hantera komplicerade dataskyddsbestämmelser och regulatoriska krav.

Denna fallstudie belyser en organisation framgångsrikt kombinerar innovation inom digitalisering med strikt efterlevnad av dataskyddsregleringar såsom GDPR.

Bakgrund och marknadsposition:

Sedan starten 2010 har organisationen snabbt blivit en ledande aktör inom digitalisering, med fokus på att automatisera affärsprocesser genom elektroniska signaturer. Som pionjärer inom användningen av blockchain-teknologi för att säkerställa dokumentintegritet, har denna innovation bidragit till bolagets framgång och tillväxt. Idag förlitar sig över 10.000 kunder i mer än 50 länder på deras lösningar, vilket understryker deras globala räckvidd och tillförlitlighet.

Kundens behov att erbjuda tjänster över flera regioner men samtidigt följa lagar och regulatoriska krav

Den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) är en omfattande lagstiftning inom EU som syftar till att stärka och harmonisera dataskyddet för alla individer inom Europeiska unionen. Det är viktigt att förstå de grundläggande kraven som GDPR ställer på hantering av personuppgifter för att säkerställa efterlevnad och skydda individers integritet.

Dataskyddsprinciper

GDPR bygger på viktiga principer som måste beaktas vid hantering av personuppgifter:
  • Laglighet, rättvisa och transparens: Personuppgifter ska behandlas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt.
  • Ändamålsbegränsning: Data ska samlas in för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • Dataminimering: Insamlade data ska vara adekvata, relevanta och begränsade till det som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.
  • Riktighet: Personuppgifter ska vara korrekta och, om nödvändigt, uppdaterade.
  • Begränsning av lagring: Personuppgifter ska bevaras i en form som möjliggör identifiering av registrerade endast under den tid som är nödvändig för de syften som uppgifterna behandlas.
  • Integritet och konfidentialitet: Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer adekvat säkerhet.

Dataöverföringar och godkända skyddsåtgärder

För företag som överför personuppgifter till länder utanför EU/EES-området, ställer GDPR ytterligare krav. Sådana överföringar får endast ske till länder som bedöms ha adekvat dataskyddsnivå, eller genom användning av godkända skyddsåtgärder.

Kryptering av data i AWS som efterlever GDPR och svenska suveränitets principen

Vikten av GDPR-efterlevnad och dataskydd i Amazon Web Services (AWS):

Organisationen står inför utmaningen att säkerställa högsta möjliga integritetsskydd för sina kunder, i enlighet med GDPR:s strikta krav. Användningen av AWS -plattformen för att hantera och lagra känsliga kunddata kräver robusta säkerhetsåtgärder för att uppfylla dessa regelverk.

Den svenska suveräniteten:

Att hantera data och personuppgifter på ett säkert sätt är en central utmaning för företag, särskilt när det gäller att efterleva både internationella och nationella standarder. För svenska företag blir det allt viktigare att demonstrera svensk suveränitet inom dataskydd. Detta innebär att företagen måste kunna visa att de skyddar kundinformation på ett sätt som inte bara uppfyller standarder som GDPR, utan också svenska säkerhetsstandarder och lagkrav.

Denna utmaning blir än mer komplex i en värld där datahantering ofta involverar molntjänster och gränsöverskridande dataflöden. Svenska företag står inför behovet av att implementera robusta säkerhetsåtgärder och försäkringar för att garantera att datahanteringen respekterar den svenska suveräniteten.

Vikten av GDPR-efterlevnad och dataskydd i Amazon Web Services (AWS):

Organisationen står inför utmaningen att säkerställa högsta möjliga integritetsskydd för sina kunder, i enlighet med GDPR:s strikta krav. Användningen av AWS -plattformen för att hantera och lagra känsliga kunddata kräver robusta säkerhetsåtgärder för att uppfylla dessa regelverk.

Hur möter Complior kundens behov:

Kundens främsta behov är att säkerställa fullständig överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) och att upprätthålla en hög nivå av infrastruktursäkerhet samtidigt som de hanterar och lagrar känsliga personuppgifter, särskilt på en molnbaserad plattform som AWS.

För att möta dessa krav erbjuder vi en lösning som omfattar:

Avancerad kryptering och säker nyckelhantering:

Genom att använda kombinationen av HSM (Hardware Security Module) och KMS (Key Management Service) med AWS XKS, skapar vi säkra krypteringsnycklar inom lokala datacenter i Sverige, dessa nycklar används sedan för att säkra information inom AWS. Detta garanterar att krypteringen av personuppgifter uppfyller GDPR-kraven, även vid överföring till och från amerikanska molntjänster.

Regulatoriskt anpassad molntjänst:

Vi har etablerat en svensk molntjänst som möter strikta regulatoriska krav och säkerställer en effektiv begränsning av information. Detta ger en extra säkerhetsnivå och upprätthåller svensk suveränitet, vilket är avgörande för kunder som opererar under specifika juridiska ramar.

Säkerställa framtidens datahantering, även i publika moln:

Våra tjänster fokuserar på att säkerställa att all hantering av information, speciellt inom publika molnmiljöer, är helt anpassade efter svenska lagar och säkerhets principer. Vi erbjuder en lösning som skyddar kundens data på bästa möjliga sätt, samtidigt som vi uppfyller de höga krav som ställs på informationssäkerhet.

Genom dessa tjänster möter vi inte bara kundens nuvarande behov utan också de framtida utmaningarna i en snabbt föränderlig digital värld. Vårt engagemang för säkerhet, integritet och efterlevnad är kärnan i vår lösning, vilket hjälper kunden att navigera genom komplexa regelverk samtidigt som de bibehåller effektivitet och förtroende i sina affärsprocesser.

Andra Blogginlägg

Success stories

eBuilder

Varför eBuilder är en väletablerad leverantör av SaaS/BPaaS valde att arbeta med Complior

Läs mer »