DPO som Tjänst

Complior erbjuder DPO as a Service, vilket innebär att en kvalificerad person ur vårt team fungerar som dataskyddsombud eller data protection officer (DPO) för ditt företag. En praktisk lösning för de som inte har resurserna internt eller som helt enkelt vill outsourca funktionen för att underlätta sitt arbete. Därmed får du en person som inte bara övervakar och agerar kontaktperson för tillsynsmyndigheten, utan även blir en löpande rådgivare inom organisationen i alla frågor som rör behandling av personuppgifter.

DPO as a Service från Complior:
  • En kompetent resurs som agerar kontaktperson mot datainspektionen samt för kunder/registrerade individer
  • Agerar rådgivare och ger stöd inom organisationen gällande dataskydds- och integritets-frågor
  • Löpande granskar efterlevnad av GDPR inom organisationen och rapporterar till ledningen
  • Löpande utbildar personal
  • Inhämtar relevant juridisk expertis vid behov
Vad säger lagen?

Vissa organisationer måste anlita ett dataskyddsombud för att kunna efterleva dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet kan antingen anlitas externt eller vara någon inom organisation. Om dataskyddsombudet anlitas internt är det viktigt att det inte förekommer någon form av intressekonflikt, d.v.s. dataskyddsombudet får inte vara t ex CEO, CTO, CIO. Förordningen kräver dessutom att dataskyddsombudet har yrkesmässiga kvalifikationer och har sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd.

Ett dataskyddsombud ska ha följande förpliktelser enligt förordningen:

  • Vägleda och utbilda organisationen rörande dataskyddsförordningen.
  • Regelbundet kontrollera att förordningen och andra dataskyddsregelverk efterlevs.
  • Agera som primär kontaktperson mot datainspektionen och registrerade.
  • Ska rådgöras/medverka under konsekvensbedömningar.
  • Detta är inget formellt krav, men dataskyddsombudet bör vara den som upprättar och förvaltar registret över behandling.
Har du inget krav på att ha en DPO?

Även om du inte har ett formellt krav på att ha en DPO, så är det ändå en god idé att ha en extern person som hjälper till med GDPR-efterlevnad.

Vår DPO-tjänst ger dig specialisthjälp utan stora investeringar i vare sig tid eller personal.